Lluís Companys en una visita a Castellar l'any 1934_617x412
Lluís Companys en una visita a Castellar l'any 1934 ja en plena República - Arxiu
15/04/2021 Opinió
La proclamació de la Segona República a Castellar, una crònica a través de les actes municipals

L'Arxivera Municipal Sílvia Sáiz recupera a través de les actes dels plens de l'Ajuntament de Castellar com es va desenvolupar el canvi de règim a Castellar ara fa 90 anys

Sílvia Sáiz

El 15 d’abril de 1931 es reuneixen al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Castellar situat al carrer Major, els senyors que constitueixen la majoria republicana resultant de les eleccions municipals celebrades el 12 d’abril i els senyors Alcalde, Tinents d’Alcalde i Regidors que constitueixen l’actual Consistori. A continuació es reproduieix com es va desenvolupar la trobada:

 

"El senyor Antoni Tort Rocavert, exposa als reunits que havent-se proclamat la República Federal de l’Estat Català com a part integrant de la República Espanyola i complint ordres del President de la primera, l’Excel·lentíssim Francesc Macià, trameses per mitjà de Decret signat ahir al Palau de la Generalitat de Barcelona, els regidors de la majoria republicana d’aquest poble han acordat nomenar-lo Alcalde provisional del mateix i com a tal, venia a possessionar-se de l’Ajuntament junt amb els seus companys, pregant al senyor Alcalde i Tinents, fessin entrega de les ensenyes pròpies de llurs càrrecs, a quina petició accedeixen sense cap requeriment.

 

Això fet, el senyor Alcalde provisional Antoni Tort adreça la paraula als reunits dient-los-hi: que després de la seva tasca com a primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament que acaba de cessar i d’ésser nomenat per sos companys Regidors republicans electes amb la designació de President provisional de l’Ajuntament d’aquest poble, es troba profundament emocionat i ple de goig al proclamar amb el mes gran i sincer entusiasme la República Catalana al poble de Castellar, manifestant als reunits i molt particularment als senyors que composaven l’Ajuntament cessant que procurarà que les coses d’interès per la població siguin tractades amb el mateix zel i patriotisme que ells ho han fet fins ara, orientades sempre vers el progrés i engrandiment de la terra nostrada, esperant que trobarà en la cultura i el civisme de tots els ciutadans veïns la cooperació lleial i desinteressada que cal per portar a cap les seves aspiracions sincerament expressades, en la seguretat de que fent-ho així contribuiran, no solament a l’engrandiment i prosperitat del poble de Castellar, sinó que també al de Catalunya i Espanya.

 

Fetes les anteriors manifestacions, fa ús de la paraula el primer Tinent d’Alcalde, senyor Benasco qui agraeix les al·lusions de l’Alcalde provisional senyor Tort felicitant-lo a l’encens per haver estat tan merescudament designat per aital càrrec, manifestant els seus desitjos de que la seva actuació així com també la dels companys Regidors que han vingut a rellevar-los sigui un encert continuat que porti al poble de Castellar i a Catalunya aquella prosperitat i benestar que tots desitgem.

 

(...) Seguidament els senyors de l’Ajuntament sortint, s’acomiaden de l’Ajuntament provisional de la República amb tota cordialitat i abandonen els Saló d’actes essent acompanyats per l’Alcalde provisional.

 

A continuació el nou Ajuntament procedeix al nomenament dels Tinents d’Alcalde, essent designats per unanimitat els següents senyors: Primer Tinent n’Isidre Bruguera i Segon Tinent en Zacarias Leoz, als quals el senyor Alcalde els hi entrega les ensenyes pròpies del seu càrrec.

 

Tot seguit, s’acorda que onegi l’ensenya de la República a la façana de les Cases Consistorials i celebrar la festa amb il·luminacions extraordinàries.

 

Finalment, en l’acte de Ple del 30 d’abril de 1931 es constitueix, de manera definitiva, l’Ajuntament en aquesta etapa republicana".

 

Així detalla el llibre 16 de les Actes Municipals de l’Ajuntament de Castellar del Vallès com es va viure a la vila la proclamació de la República. A primer cop d’ull trobem un canvi evident, l’acta està redactada en català mentre que l’anterior està escrita en castellà. Els llibres d’actes de Ple són el millor testimoni per conèixer com es va produir aquesta proclamació. Noranta anys més tard, les actes ens apropen al testimoni escrit dels seus protagonistes. La funció dels arxius, en aquest cas l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès, és bàsica a l’hora de custodiar, mantenir i difondre el patrimoni documental i posar-lo a disposició de la ciutadania.

Comparteix
M'agrada
Comentaris