Pressupostos que prioritzen el benestar de les persones i la millora dels serveis públics
Joan Creus
El projecte de pressupost de l'Ajuntament de Castellar del Vallès per a 2018 ascendeix a 23.718.291,82 euros, que suposa un increment de l'1,68 % en relació al pressupost inicial de l'any anterior.
L'estabilitat econòmica aconseguida amb la bona feina realitzada els anys anteriors, la reducció de l'endeutament i la lleugera millora en les dades macroeconòmiques permeten seguir avançant en nous projectes, prioritzant dues línies fonamentals: per una banda, la inversió social i, per altra, la inversió a la via pública i als equipaments municipals pels nostres veïns i veïnes.
Pel que fa a l'àrea social, es produeix un increment del 47 % de la despesa en atenció a les persones dependents (atenció domiciliària) i un augment de les partides a joventut (69,16 %), gent gran (36,30 %) i esports (49,60 %).
Una altra prioritat destacada d'aquests pressupostos dins l'àmbit social és el que fa referència a les entitats del nostre municipi, que conformen el veritable teixit associatiu que dóna múscul al nostre poble.
Així, proposem un increment de l'11,6 % de l'import de les subvencions a entitats, que es concreta especialment en el cas de les entitats de l'àmbit de la cultura (increment del 14,22 %) i els clubs i associacions esportives (increment del 29,31 %).
El 2018 també s'engegaran dues línies importants de subvencions per a la mobilitat de la gent gran i els i les alumnes d'ensenyament post-obligatori que estudiïn fora del municipi.
Pel que fa a les actuacions a via pública i equipaments, el pla d'inversions es situa en 5,1 milions d'euros. El conjunt d'actuacions previstes, una quarantena, es divideix en tres grans blocs: un destinat a la millora de la vialitat (2,2 milions d'euros), un altre centrat en els equipaments (2,1 milions d'euros) i un darrer d'inversions en matèria de medi natural i mobilitat i altres inversions compromeses en el pressupost de 2018 (800.000 euros).
I tot això, seguint amb bons indicadors econòmics: entre 2013 i 2018 l'endeutament a llarg termini s'haurà reduït en 17,46 milions d'euros: un 67,5 % de reducció del deute.
Seguim treballant prioritzant l'interès dels nostres veïns i veïnes.
Comparteix
M'agrada
Comentaris