Pla d'Infància i Adolescència, una eina estratègica
Ángela Pappalardo (Regidora d'Infància i Adolescència)
Amb la creació de la Regidoria d'Infància i Adolescència dins l'organigrama municipal, l'ajuntament va considerar necessari elaborar una eina estratègica que permetés diagnosticar, reflexionar i dissenyar unes línies d'actuació conjuntes en l'àmbit de la infància i l'adolescència.
L'objectiu d'aquest Pla és traçar les línies d'actuació del municipi en l'àmbit de la infància i l'adolescència per als propers quatre anys. En tractar-se del primer pla del municipi en aquest àmbit s'ha optat per establir una relació extensa d'actuacions a portar a terme, que incorpora tant el manteniment de les actuacions que ja s'estan realitzant com, sobretot, la identificació de noves accions per a la millora de les polítiques públiques i dels recursos adreçats als infants, als i a les adolescents i a les seves famílies.
Els principis generals d'aquest pla són, la visió integral de la infància i de l'adolescència, la transversalitat entre diferents departaments municipals, la coordinació i treball en xarxa entre tots els agents implicats i l'adaptabilitat i flexibilitat en el procés d'implementació del Pla.
Davant l'actual context d'incertesa i canvi social és necessari comptar amb un pla que sigui flexible i que es pugui adaptar tant als canvis en el context social d'infants, adolescents i famílies com als canvis polítics i institucionals del propi consistori o d'altres administracions públiques.
Per tal de garantir aquesta flexibilitat, el Pla comptarà amb dos plans d'acció biennals, que fixaran les línies d'actuació i les accions prioritàries segons la realitat social i les necessitats existents en cada moment i tenint en compte les prioritats fixades.
Entre les seves funcions, està la de coordinar diferent equips i serveis per millorar els programes de participació, prevenció, detecció i protecció de l' infància i adolescència.
Des del nostre grup municipal, volem mostrar el nostre agraïment a totes les persones que s'han implicat amb l'elaboració d'aquest 1r pla d'Infància i Adolescència del municipi.
Als representants d'entitats, mestres, tècnics de l'ajuntament, adolescents dels instituts i una menció molt especial als nens i nenes del Consell d'Infants de Castellar per la feina feta.
Comparteix
M'agrada
Comentaris