11/01/2019 Actualitat
Últims dies pels ajuts fiscals

El 31 de gener és la data límit per sol·licitar alguns dels principals ajuts

Redacció

El 31 de gener finalitza el termini per sol·licitar alguns dels principals ajuts fiscals de què disposa l’Ajuntament per al 2019, concretament les reduccions de la taxa per recollida de residus, les bonificacions de l’impost de vehicles per raons ambientals i la subvenció de l’Impost de Béns Immobles per a famílies monoparentals.


AJUTS A PERSONES AMB RENDES BAIXES
Quant a la taxa per recollida de residus, les reduccions poden estar vinculades a diferents aspectes. D’una banda, es pot accedir a una reducció d’entre el 25 i el 100% del rebut segons els ingressos de la unitat familiar. En aquest cas, es pren com a valor de referència l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Per saber si es té dret a accedir a l’ajut, els ingressos no han de superar aquest import multiplicat per 1,10 i per una altra xifra que va en funció del número de residents a la llar familiar.


Els beneficiaris d’aquesta reducció accedeixen automàticament a una altra subvenció de 150 euros vinculada a l’IBI, sempre que siguin propietaris de l’habitatge d’empadronament o llogaters que en el seu contracte d’arrendament tinguin l’obligació de pagar aquest tribut. També poden gaudir directament d’una reducció del rebut de l’aigua, sempre que siguin titulars del contracte de subministrament. Aquest darrer ajut consisteix en una bonificació del 90% en el primer i segon tram de consum, a les quotes fixes i de conservació de comptadors i escomeses i a la taxa de clavegueram, a més d’una bonificació del 25% en el tercer i quart tram de consum.


BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
El 31 de gener també és la data límit per sol·licitar la bonificació de la taxa de residus de totes aquelles persones que duen a terme l’autogestió de la fracció orgànica, mitjançant el compostatge casolà. Una vegada feta la sol·licitud, els serveis de medi ambient inspeccionen la instal·lació i emeten un informe que, en cas de ser favorable, dona dret a una reducció del 20%. L’habitatge on es du a terme el compostatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant.


Dins l’apartat dels ajuts adreçats a persones ambientalment responsables també cal destacar que la reducció de la taxa de residus per ús de la deixalleria s’aplica d’ofici des de l’any 2015, ja que l’Ajuntament disposa d’un sistema automatitzat de control de les aportacions que es duen a terme.  També fins al 31 de gener es poden sol·licitar les bonificacions de  l’Impost sobre vehicles en tots els casos vinculats a temes ambientals. 


Dins l’àmbit mediambiental, els comerços també poden sol·licitar fins al 31 de gener les reduccions de la quota per la utilització de bosses biodegradables reutilitzables per a la seva entrega al consumidor final. En aquest cas, la reducció és del 10% de la quota. El 31 de gener també finalitza el termini per a l’atorgament de subvencions per a suport de les famílies monoparentals per a l’any 2019.  En aquest cas, es pot obtenir un descompte d’entre el 5 i el 50% del rebut de l’IBI en funció del valor cadastral de l’habitatge. Aquest mateix ajut es concedeix a famílies nombroses, però en aquest cas el termini de sol·licitud s’allarga fins al 2 de juliol de cada exercici .  

Comparteix
M'agrada
Comentaris